Polkadot & Kusama ecosystem projects directory
Polkadot & Kusama ecosystem projects directory

Contact Us

Kusama address for tips:
DQKDxdDvG6CMPasExAHC9H9VSpB6d8CcKnspphwXs28FzC6
Polkadot address for tips:
1pzhyYR9gLk3GmwRtQESLkJCUXazFsAESgcbTRLc9q9hNuy